OFERTA OŚRODKA:

 • psychoterapia indywidualna

 • psychoterapia pary/małżeńska

 • psychoterapia rodzinna/systemowa

 • psychoterapia grupowa

 • warsztaty rozwojowo-terapeutyczne

 • superwizja dla psychoterapeutów

Psychoterapia indywidualna stwarza przestrzeń, w której pacjent uzyskuje skupienie psychoterapeuty na swojej osobie i temacie z jakim przychodzi. , jednocześnie nawiązując z nim relację. Tworzy się więź, która jest związana z pełnieniem wyznaczonych ról, mających za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Terapeuta nierzadko wypełnia lukę, która powstała w życiu pacjenta i pełni funkcję przyjaciela czy figury rodzicielskiej.

Psychoterapia indywidualna nie jest sposobem na szybkie rozwiązanie problemu. W pracy indywidualnej z pacjentem psychoterapeuta mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia pomaga pacjentowi w:

 • identyfikacji źródła/źródeł jego bieżących trudności,

 • eliminowaniu/radzeniu sobie z przyczynami tych trudności,

 • wyznaczaniu celów terapeutycznych, a na późniejszym etapie celów życiowych.

Osoba, która poddaje się terapii indywidualnej nie jest wyłącznie obiektem analizy terapeuty, ale aktywnym uczestnikiem procesu terapeutycznego. Celem psychoterapii jest wyposażenie pacjenta/klienta w narzędzia, dzięki którym będzie mógł skutecznie zmieniać swoje zachowanie, nastawienie, postrzeganie określonych sytuacji.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Kryzys w związku jest sytuacją, która zdarza się, czasami nawet kilka razy w ciągu wielu lat bycia razem. Dzieje się tak, kiedy zróżnicowane znacznie oczekiwania partnerów w zaspokajaniu potrzeb intymności, bezpieczeństwa czy zaufania w obrębie związku prowadzą do rozczarowania. Tak często bywa, gdy oczekiwania te są nierealne, niezgodne z oczekiwaniami drugiej strony, niewypowiedziane, nie uwzględniające zasobów, wartości i potrzeb partnera bądź partnerki.

Konflikty jakie rozwijają się w związku z niespełnionymi oczekiwaniami często stają się bardzo burzliwe lub prowadzą do dystansowania się i chłodu emocjonalnego, rozczarowania i poczucia beznadziejności. Zdarza się, że jedno z partnerów w związku, bądź w małżeństwie dochodzi do wniosku, że to z tą drugą osobą jest coś nie tak. Pojawia się dążenie do wpłynięcia na jej zachowanie, co z kolei odbierane jest jako atak na wolność, wartości, rodzi się poczucie kontrolowania, oceniania, poczucie bycia niekochanym….

Atmosfera wzajemnych wpływów partnerskich prowadzi do zamkniętego koła negatywnych interpretacji. W konsekwencji konflikt narasta i rozwija się, zaczyna się wzajemne wytykanie sobie błędów, szukanie sprawiedliwości. Partnerzy coraz bardziej oddalają się od siebie. Pojawia się milczenie albo awantury. Może rosnąć poczucie odrzucenia, samotności, braku zrozumienia.

Taka sytuacja zagraża trwałości związku i może prowadzić do zwrócenia uwagi na kogoś poza związkiem np. zaangażowanie się w związek pozamałżeński, lub zbyt silna więź z członkiem rodziny.

PSYCHOTERAPIA PARY / MAŁŻEŃSKA

Celem i zadaniem TERAPII PARY, MAŁŻEŃSKA jest:

 • zdefiniowanie problemów w związku i doprowadzenie do współodpowiedzialności za ich powstanie i rozwiązanie;

 • skupienie się na problemach związku a nie na indywidualnych cechach partnerów / małżonków;

 • praca nad nierealistycznymi oczekiwaniami z wypracowaniem konsensusu w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb;

 • nauka konstruktywnego dialogu w związku poprzez jasną komunikację potrzeb i oczekiwań;

 • wzajemne poznawanie się partnerów.

Psychoterapeuta bądź dwóch psychoterapeutów prowadzi sesje z dwiema osobami jednocześnie.

Nie zawsze udaje się ocalić związek. Ale nawet wtedy można zmniejszyć cierpienie zainteresowanych i ich bliskich, czy poprawić relację bez względu na to czy zostanie się w związku czy podejmie wspólną decyzję o rozstaniu w zgodzie.

Zdarza się, że problemy dzieci lub dorosłych wymagają, aby pomocą objąć całą rodzinę. Dzieje się tak dlatego, że w rodzinie członkowie jej powiązani są relacjami i siecią różnorodnych ukrytych związków. Dlatego też to, co dotyka jedną osobę w rodzinie, tym samym dotyka wszystkich. Często członkowie rodziny nawet nie zdają sobie sprawy z istnienia tych powiązań i zależności.

Psychoterapeuta pracujący z rodziną koncentruje uwagę na zaburzeniach jednego, bądź kilku członków rodziny z uwzględnieniem relacji i wspomnianych zależności. Celem jest przewrócenie zdrowia tym osobom, obejmując jednocześnie pracą cały system rodzinny, wykorzystując jego lecznicze mechanizmy.
System rodzinny rozumiany jest tu jako układ społeczny, którego elementy (ludzie) nie stanowią zwykłej jego sumy, lecz tworzą skomplikowaną sieć relacji, więzi, kompetencji i pełnionych ról, stanowiąc tym samym jednorodną strukturę rodzinną.

Psychoterapia rodziny zajmuje się sytuacjami kryzysowymi, konfliktami, komunikacją, relacjami rodzinnymi, dociekając przyczyn i ich powiązań z powstałymi zaburzeniami chorobowymi jej członków. Bywa, że to właśnie objaw stabilizuje strukturę rodzinną czyniąc ją w konsekwencji patologiczną. Zmiany wprowadzane do systemu rodzinnego w trakcie terapii doprowadzają w rezultacie do zdrowienia chorej osoby, poprzez wielokierunkowe oddziaływanie na strukturę rodzinną i na nią samą, tym samym terapia doprowadza do realizacji celu terapii, czyli przewrócenia systemowi rodzinnemu zdolności samoregulacji w płynnym przechodzeniu z jednego na drugi szczebel cyklu rozwojowego.

PSYCHOTERAPIA RODZINY / SYSTEMOWA

Forma psychoterapii prowadzona grupowo. Udział w grupie jest samodzielną postacią leczenia problemów psychicznych. Może również stanowić kontynuację psychoterapii indywidualnej bądź pary. Może ponadto wspomagać leczenie chorób somatycznych takich jak: choroby nowotworowe, neurologiczne, autoimmunologiczne etc.

Psychoterapia grupowa to systematyczne spotkania grupy osób. Osoby chcące wziąć udział wstępnie przechodzą konsultację indywidualną w celu określenia czy pacjent kwalifikuje się do pracy w grupie, gdyż może się okazać, że bardziej w danym momencie wskazana będzie psychoterapia indywidualna. Spotkania grupy terapeutycznej mogą odbywać się co tydzień, co dwa tygodnie lub raz w miesiącu, przy tym w zależności od częstotliwości proporcjonalnie ustalana jest długość spotkania grupy w zależności od długości przerw między spotkaniami. Najczęściej jednak są one rozłożone na okres obejmujący co najmniej pół roku, co sprzyja stopniowemu pogłębianiu i utrwalaniu pozytywnych zmian w życiu i związkach oraz daje możliwość dogodnego ustalenia sobie rytmu życia.

Mogą w niej uczestniczyć osoby, które cierpią np. na:
• depresję;
• lęki, fobie, obsesje, zaburzenia posttraumatyczne;
• zaburzenia jedzenia;
• zaburzenia psychosomatyczne, w tym bezpłodność;
• zaburzenia osobowości;
• inne objawy i zaburzenia psychiczne, np. uzależnienia;
• poważne choroby somatyczne.

Grupa kierowa jest również do osób, które m.in.:
• mają nieudany związek małżeński lub partnerski bądź mają trudność ze znalezieniem partnera;
• czują się nieszczęśliwe lub samotne;
• chcą pomóc swoim dzieciom, które chorują somatycznie lub mają zaburzenia psychiczne;
• przeżywają dylematy związane z orientacją seksualną lub seksualnością;
• mają problemy związane z pracą, nauką albo z finansami;

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Poprzez uczestnictwo w grupie terapeutycznej leczona osoba ma możność zrozumienia, że inni mają podobne dolegliwości, co zmniejsza poczucie osamotnienia w chorobie umożliwiając nawiązywanie nowych kontaktów społecznych. Obserwacja tego co się dzieje w grupie może ułatwić dostrzeżenie i zrozumienie własnych problemów w funkcjonowaniu społecznym. Grupa terapeutyczna pełni swojego rodzaju funkcję tzw. „lustra społecznego" dostarczając uczestnikom informacji zwrotnych w nieinwazyjny i nieoceniający sposób.

Po kilku spotkaniach powstają pierwsze związki, oparte na współpracy w osiąganiu grupowych i indywidualnych celów terapii, uświadamiane są zjawiska międzyludzkie, rozumienie sytuacji grupowej i własnego w niej udziału.
Poruszane sprawy podczas sesji dotyczą omawiania przez uczestników swoich trudności, analizy zachowań w obrębie grupy i poza nią, mechanizmów powstawania objawów i sposobów radzenia sobie z nimi, poszukiwań przyczyn problemów.

Terapeutyczne oddziaływanie grupy wpływa na zmianę postaw, nabywanie umiejętności spójnego pełnienia ról społecznych, świadomość potrzeb własnych i innych ludzi, trwałość więzi emocjonalnych z osobami znaczącymi, poczucie własnej atrakcyjności.
Wartość lecznicza tej formy korygowania zaburzeń funkcjonalnych człowieka polega na tym, że dostarcza ona uczestnikom grupy sytuacji realnej a jednocześnie eksperymentalnej poprzez możliwość sprawdzenia się w działaniu bez konsekwencji jaką ponosi się w naturalnym środowisku społecznym.

Terapeuta steruje dynamiką grupy, uruchamia potencjał leczniczy jego uczestników, dąży do podtrzymywania motywacji do leczenia, uczy asertywnych relacji międzyludzkich, altruizmu, empatii, modeluje zachowania własną postawą, stwarza optymalną atmosferę do odreagowania nagromadzonych emocji. Psychoterapia odbywa się w grupie liczącej do 20 osób.

Psychoterapia grupowa - informacje organizacyjne:

Półroczna psychoterapia grupowa.

Spotkania raz w tygodniu.

Grupa prowadzona przez dwóch psychoterapeutów:

Poszukujących czegoś dla Siebie zapraszamy do STREFY ROZWOJU

Warsztaty i treningi są formą pracy grupowej.

Organizujemy i prowadzimy treningi oraz warsztaty w obszarze kompetencji miękkich, rozwoju osobistego oraz psychologicznych aspektów funkcjonowania w życiu prywatnym jak również zawodowym. Ponieważ przygotowywane przez nas warsztaty są dedykowane (projektowane wyłącznie dla danego Klienta), w obszarze rozwoju osobistego jesteśmy w stanie skutecznie odpowiadać na różnorakie zapotrzebowania naszych Klientów.

Z naszych doświadczeń wynika, iż właściwie przygotowane warsztaty czy treningi są niezwykle skuteczną formą przekazywania przez nas wiedzy oraz kształtowania umiejętności, nabywania i uczenia się kompetencji (przez uczestników).

Aktywności warsztatowe są dobierane w zależności od przedmiotu i celów w kontekście danego tematu i grupy. W naszej pracy wykorzystujemy między innymi:

 • miniwykłady (opcjonalnie także instruktaże),

 • ćwiczenia praktyczne,

 • gry/symulacje zachowań,

 • prezentacje publiczne/scenki na forum grupy,

 • pracę nad studiami przypadków,

 • grupy dyskusyjne (dyskusje moderowane),

 • improwizacje/dramę,

 • inne metody dostosowane do treści tematów.

Nasze warsztaty oraz treningi prowadzimy w oparciu o wiedzę i doświadczenie z otwartością na procesy uruchamiane w trakcie pracy. Uczestnicy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba bądź wskazanie, dostają informacje zwrotne, co do dalszego kierunku rozwoju lub psychoterapii.

WARSZTATY I TRENINGI ROZWOJOWE