INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z pomocy psychologicznej, usług psychoterapeutycznych, warsztatów, treningów i innych usług w ramach działalności psychoterapeutów Ośrodka

 

Drogi Kliencie/Pacjencie,

wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz podmiotów udzielających świadczeń w zakresie pomocy psychologicznej i usług psychoterapeutycznych w ramach działalności naszego Ośrodka. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w każdym indywidualnym przypadku psycholog, psychoterapeuta pracujący w ramach indywidualnej praktyki w Zamojskim Ośrodku Psychoterapii Integratywnej.

 

Cele przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z:

  • należytym wykonaniem ustnej bądź pisemnej umowy łączącej strony, a dotyczącej wykonania usługi w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej bądź szkoleniowej, warsztatowej, treningowej 
  • odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych
  • wystawiania zaświadczeń
  • wystawiania faktur za wykonane usługi 
  • marketingiem (wyłącznie po uzyskaniu Pani/Pana wyraźnej zgody): wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, treningach, itp., informacji o usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez specjalistów pracujących w Ośrodku.

Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

  • osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach pracy w Ośrodku;
  • osobom upoważnionym przez Klienta/Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta;
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (lub opiekuna prawnego, gdy osoba ma poniżej 18 lat) oraz obowiązek prawny (w szczególności wynikający z obowiązku wystawiania faktur oraz z przepisów o archiwizacji).

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe ze zbioru przelewów i faktur powierzane są podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne. Podmiot ten jest związany z Administratorem odrębną umową dotyczącą zachowania poufności danych, zgodnie z RODO. Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania Państwa danych organizacjom ani osobom trzecim, oprócz podmiotów wymienionych w niniejszym dokumencie. W szczególności nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

Prawa Klienta/Pacjenta

Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Klient/Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania. Niezależnie od powyższych, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku podejrzenia niezgodności procesu przetwarzania z obowiązującymi przepisami, osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezes UODO).

 

Informacje dodatkowe 

Dane kontatowe podane przez pacjenta, jak również wszelkie informacje pozyskane w procesie psychoterapii nie są przez Administratora celowo archiwizowane (automatyzowanie ani przetwarzane) w systemach informatycznych.

Informacje przekazane w procesie psychoterapii lub w ramach pomocy psychologicznej (w tym sam fakt korzystania z psychoterapii lub pomocy psychologicznej) są objęte tajemnicą zawodową zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony zdrowia.

W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy Skype – psycholodzy, psychoterapeuci pracujący w ramach działalności Ośrodka zobowiązują się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Skype, lecz nie gwarantują bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.

W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z superwizorem w ramach superwizji lub innym psychoterapeutą w ramach superwizji koleżeńskiej prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy i wsparcia merytorycznego – informacje dotyczące Klienta/pacjenta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla procesu psychoterapii lub pomocy psychologicznej, bądź zgodnie z Państwa wolą.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych zabezpieczeń poufności danych zawarte są w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Zamojskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej (do wglądu w siedzibie).

 

– w szczególności przesyłaniem informacji dotyczącej terminów spotkań konsultacyjnych, sesji terapeutycznych oraz wizyt kontrolnych lub innych niezbędnych informacji organizacyjnych, w ramach usług świadczonych danemu klientowi: wystawianiem zaświadczeń uczestnictwa, księgowością (dotyczy zbiorów danych z przelewów i faktur).

 

REGULAMIN OŚRODKA, czyli zasady pracy psychoterapeutycznej