Czerpiąc z naszego wykształcenia i licznych doświadczeń zawodowych oraz zdobytych kwalifikacji członkowie Zespołu Ośrodka w swojej ofercie proponują szerokie formy pracy obejmujące wiele obszarów. W związku z dbaniem o nasz rozwój zawodowy szczególną uwagę przykładamy do tego, aby naszą pracę opierać na wiedzy aktualizowanej do obecnego stanu dorobku naukowego jak i doświadczeniowego. Poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach oraz doświadczenia zawodowe zarówno na polu klinicznym, psychoterapeutycznym, szkoleniowym czy też przy realizacji licznych projektów dbamy o profesjonalizm w naszej pracy.

 • osobistym:

 • Psychoterapia indywidualna

 • Psychoterapia par / małżeńska

 • Psychoterapia rodzinna

 • Psychoterapia grupowa

 

 • Grupy wsparcia:

 • problemowe

 • dla grup zawodowych

 • Warsztaty psychoedukacyjne

 • Warsztaty terapeutyczne

Pracujemy w obszarach:

 • zawodowym dla odbiorcy indywidualnego i firm:

M.in.:

 • ​doradztwo personalne i zawodowe

 • coaching

 • szkolenia

 • grupy wsparcia dla zawodów obciążonych ryzykiem zawodowym

 • profesjonalna opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla pracowników firm: 

  • trening umiejętności psychospołecznych,

  • konsultacje indywidualne dla pracowników.

gallery/7b56b2d5a8164aa397a2addea6b51066_310x540
gallery/a178c66402bccc7fb3e20c5c5dba914b_170x294.3125

REGULAMIN OŚRODKA

 1. W gabinecie przyjmuje się osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychoterapeutą i respektują niniejszy regulamin gabinetu.

 2. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania z niej przez pacjenta, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest wyrażenie zgody przez pacjenta oraz sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje.

 3. Jeżeli pacjent spóźnia się na sesję nie zostaje ona przedłużona.

 4. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.

 5. Pacjent jest zobowiązany do uregulowania opłaty za psychoterapię przed lub po sesji.

 6. Pacjent ma prawo odwołać sesję najpóźniej 24 godziny przed uzgodnionym terminem bez ponoszenia opłaty. W przypadku nie poinformowania psychoterapeuty o tym fakcie z należytym wyprzedzeniem, pacjent wnosi opłatę za sesję, której nie odwołał zgodnie z ustalonymi zasadami.

 7. Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, choć nie musi, skorzystać ze spotkań z terapeutą zastępczym wskazanym przez terapeutę prowadzącego.

 8. W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego psychoterapeuty, chyba, że prowadzący zdecyduje inaczej.

 9. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pacjent zgodnie ze wskazaniami korzysta z konsultacji z lekarzem specjalistą i  dostarcza stosowną dokumentację (opinie, wyniki badań, konsultacji).

 10. Pacjent przestrzega zaleceń psychoterapeuty i współpracuje z nim w zakresie oddziaływań.

 11. O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii -  pacjent może pytać swojego psychoterapeutę, kiedy ma taką potrzebę.

 12. Pacjent ma prawo w dowolnym czasie zrezygnować z terapii, o czym uprzedza psychoterapeutę na kolejnej sesji.

Oferta Zespołu:

Konsultacja psychoterapeutyczna (50 min.) - 100 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 min.) - 100 zł

Sesja psychoterapii par/małżeńskiej, rodzinnej (od 90 min. - czas pracy z parą i rodziną może być dłuższy i koszt sesji wzrasta odpowiednio do czasu trwania sesji) - od 150 zł 

 

Sesja psychoterapii grupowej, warsztatów, itp. – cena podana w informacji na temat grupy, warsztatów.

 

 

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle jedno do kilku spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy, ustalenia czętotliwości i orientacyjnej długości trwania psychoterapii.